111 222 333

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2021 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2021 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2022

 
Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
 
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1;
- Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1. Trồng, chăm sóc rừng KCĐ
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc thuê mướn lao động gặp khó khăn. Năm 2021 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch phát chăm sóc, tỉa cành, bón thúc.
Do tăng cường giám sát, kiểm tra, thắt chặt công tác nghiệm thu nên chất lượng chăm sóc rừng tốt, thi công hết diện tích. Công tác giám sát bón phân được đặc biệt quan tâm, góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, hạn chế thất thoát lãng phí, tăng năng suất rừng trồng.
Lực lượng lao động phần lớn là thuê khoán các tổ đội thi công. Rất ít trường hợp giao khoán cho hộ gia đình. Do đó dễ kiểm soát về chất lượng và tiến độ chăm sóc, thuận lợi cho công tác quản lý, tránh phát sinh tranh chấp, chất lượng chăm sóc tốt.
2. Chế biến lâm sản
Đầu năm 2021 hoàn thành cải tạo, nâng cấp nhà xưởng chế biến lâm sản, nhà kho và bãi gỗ. Xưởng chế biến gỗ đi vào hoạt động từ tháng 3.
Do ảnh hưởng dịch Covid-19, trong năm 2021, nhiều lần đối tác kinh doanh lâm sản chế biến phải tạm dừng sản xuất, xuất khẩu gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh lâm sản chế biến của Công ty. Tuy nhiên Công ty đã tích cực cùng đối tác tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện  cho đối tác chậm trả tiền hàng trong thời gian dịch bệnh để duy trì sản xuất, chờ xuất khẩu. Từ kinh doanh gỗ chế biến đã góp phần đảm bảo nguồn chi trả lương cho cán bộ công nhân viên, tăng thêm thu nhập cho người lao động.
3 Sản xuất cây giống:
Vườn ươm được đầu tư mở rộng, đi vào hoạt động từ đầu năm, công suất 2 triệu cây/năm. Công tác quản lý vườn ươm được quan tâm, đặc biệt là chất lượng cây giống.
Do dịch bệnh Covid-19 xảy ra đúng vào thời vụ trồng rừng nên việc tiêu thụ cây giống gặp nhiều khó khăn do không vận chuyển cây đi tiêu thụ được, dẫn đến nhiều cây quá lứa phải hủy bỏ, gây thiệt hại cho người sản xuất. Đây là tình trạng chung của các vườn ươm cây giống lâm nghiệp trên địa bàn năm 2021.

 
BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Giá trị thực hiện Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1 Sản phẩm chủ yếu sản xuất        
a) Trồng rừng ha 166,05 197,53  
b) Chăm sóc rừng KCĐ ha 630,23 734,23  
c) Khai thác rừng ha 175,8 196,39  
d) Chế biến gỗ m3 5.000 5.074  
e) Sản xuất cây giống cây 1.501.000 1.726.350  
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 23,652 30,541  
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1,805 1,822  
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1,500 1,584  
5 Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước Tỷ đồng   3,23  
6 Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có) Tỷ đồng      
7 Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)        
8 Tổng số lao động Người 30 28  
9 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 4,05 3,73  
a) Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 975,53 925,165  
b) Quỹ lương lao động Tỷ đồng 3.079,61 2.848,29  
Lưu ý:
(*) Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước cung cấp thông tin các chỉ tiêu hợp nhất của mô hình công ty mẹ - công ty con.
II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.
1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.
Năm 2021 Công ty không có các dự án đầu tư.
BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP
TT Tên dự án Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) Vốn vay (tỷ đồng) Vốn khác (tỷ đồng) Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng) Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
Dự án quan trọng quốc gia              
               
Dự án nhóm A              
               
Dự án nhóm B              
               
2. Các khoản đầu tư tài chính.
III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON.
Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ, tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này theo Bảng số 3.
CÔNG TY KHÔNG CÓ
BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI
TT Tên doanh nghiệp Vốn điều lệ (tỷ đồng) Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng) Tổng tài sản (tỷ đồng) Doanh thu (tỷ đồng) Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) Lợi nhuận nộp về công ty mẹ Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng) Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
1 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ
1.1 Công ty A                  
1.2 Công ty B                  
2 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
2.1 Công ty C                  
2.2 Công ty D                  
 
 
  
Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
 
I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:
Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...
BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY
TT Số văn bản Ngày Người ký, ban hành Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1 15/QĐ-HĐTV 9/2/2022 Hoàng Văn Chúc Phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD 2022
2 17/QĐ-HĐTV 9/2/2022 Hoàng Văn Chúc Phê duyệt đơn giá cây giống năm 2022
3 16/QĐ-HĐTV 9/2/2022 Hoàng Văn Chúc Quyết định phê duyệt suất đầu tư bình quân cho diện tích 01 ha trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng sản xuất năm 2022
II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:
BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
TT Tên tổ chức, cá nhân Thời điểm giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1          
2          
3          
....          
Giải thích:
(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.
III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:
Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.
BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP
TT Nội dung giao dịch Đối tác giao dịch Thời điểm giao dịch Giá trị giao dịch Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1          
2          
3          
...          
Giải thích:
(2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay, Hợp đồng mua sắm...);
(3): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
(4): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.
 
   
Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021
 
I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
1. Thông tin chung.
- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND Tỉnh Bắc Giang
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
+ Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang
+ Ông Mai Sơn, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang
+ Ông Lê Ô Pích, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang
+ Ông Phan Thế Tuấn, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang
Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.
BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
 
TT Số văn bản Ngày Nội dung
(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1 916/SLĐTBXH-LĐTL&LĐVL 21/5/2021 Công văn thông báo ý kiến về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty
2 277/UBND-KTN 18/6/2021 Công văn về việc chấp thuận về chủ trương cho Công ty Lâm nghiệp Yên Thế chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp
3 4067/KL-UBND 11/8/2021 Kết luận của UBND tỉnh về việc thanh tra việc sử dụng đất tại Công ty Lâm nghiệp Yên Thế
4 1096/QĐ-UBND 14/11/2021 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
 
II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:
 
BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 
TT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Kinh nghiệm nghề nghiệp Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1 Hoàng Văn Chúc 1967 Thạc sỹ lâm nghiệp 26 năm công tác trong nghành nông, lâm nghiệp  - Phó giám đốc BQL dự án Di dân tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1.
- Phó chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Bắc Giang.
- Giám đốc Công ty lâm nghiệp Yên Thế
- Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế.
- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế.
2 Đặng Quốc Lịch 1970 - Kỹ sư địa chất thăm dò.
- Cử nhân luật kinh tế.
21 năm công tác trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp sản xuất: Khai thác khoáng sản, lâm nghiệp, Thăm dò Địa chất. - Giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tài nguyên khoáng sản môi trường và năng lượng.
- Phó chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam.
- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp địa chất và khoáng sản Việt Nam.
- Chủ tịch HĐQT công ty CP Hợp Nhất.
- Chủ tịch HĐQT công ty CP Khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang.
- Chủ tịch HĐQT công ty CP Thiên Lâm Đạt.
 
3
 
Phạm Tiến Vĩnh
 
1968
 
Cử nhân kinh tế
 
28 năm công tác trong ngành lâm nghiệp
 
Kế toán trưởng, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế
4 Nguyễn Văn Nam 1985 Kỹ sư lâm nghiệp 13 năm công tác trong ngành lâm nghiệp Trưởng phòng KT-BC; Phó giám đốc Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế
5 Nguyễn Thị Thu Hằng 1987 Cử nhân kinh tế 11 năm công tác trong ngành lâm nghiệp Kế toán trưởng Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế
2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.
BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
TT Họ và tên Chức vụ Mức lương BQ (đồng/tháng) Hệ số Tiền lương/năm (đồng) Tiền thưởng, thu nhập khác/năm (đồng)
1 Hoàng Văn Chúc Chủ tịch HĐTV 24.500.000          294.000.000   30.000.000
2 Đặng Quốc Lịch Thành viên HĐTV       44.200.000
3 Phạm Tiến Vĩnh Giám đốc 22.166.667          266.000.000   25.000.000
4 Nguyễn Văn Nam Phó Giám đốc 15.166.667          182.000.000   16.000.000
5 Nguyễn Thị Thu Hằng Kế toán trưởng 10.383.333          124.600.000   20.000.000
 
3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.
Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.
 
BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY
TT Số văn bản Ngày Người ký, ban hành Nội dung
(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
  1.  
08/QĐ-HĐTV 08/01/2021 Hoàng Văn Chúc Quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch khai thác rừng khoán công đoạn và trồng lại rừng
  1.  
23/QĐ-HĐTV 02/3/2021 Hoàng Văn Chúc Quyết định phê duyệt suất đầu tư bình quân cho diện tích 01 ha trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
  1.  
24/QĐ-HĐTV 02/3/2021 Hoàng Văn Chúc Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021
  1.  
33/QĐ-HĐTV 27/3/2021 Hoàng Văn Chúc Quyết định sửa đổi bổ sung hệ thống thang bảng lương
  1.  
35/QĐ-HĐTV 27/3/2021 Hoàng Văn Chúc Quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung Quy chế tiền lương của Công ty
  1.  
43/QĐ-HĐTV 19/4/2022 Hoàng Văn Chúc Quyết định chuyển xếp lương cán bộ quản lý Công ty
  1.  
150/QĐ-HĐTV 18/9/2021 Hoàng Văn Chúc Quyết định phê duyệt kế hoạch khai thác rừng KCĐ 2021
  1.  
207/NQ-HĐTV 13/12/2021 Hoàng Văn Chúc Nghị quyết điều chỉnh Điều 6 Điều lệ Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế
 
III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
 
TT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ Ngày bắt đầu là thành viên BKS Tỷ lệ tham dự họp
1 Đỗ Kiên Cường 1984 Đại học Trưởng ban Kiểm soát kiêm nhiệm 03/01/2019 100%
2 Nguyễn Văn Nhật 1983 Đại học Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm 03/01/2019 100%
3 Trần Văn Đức 1965 Đại học Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm 03/01/2019 100%
 
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên
 
TT Số văn bản ngày Người ký
ban hành
Nội dung
(Nêu tóm tắt nội dung chính VB)
1 01/BC-BKS   Đỗ Kiên Cường Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiếm soát trong Quý I/2021.
2 02/BC-BKS   Đỗ Kiên Cường Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiếm soát trong Quý II/2021.
3 03/BC-BKS 30/9/2021 Đỗ Kiên Cường Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiếm soát trong quý III/2021 và 9 tháng đầu năm 2021. Kế hoạch hoạt động Quý IV/2021.
4 07/BC-BKS 22/12/2021 Đỗ Kiên Cường Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiếm soát trong quý IV/2021 và lũy kế cả năm 2021. Kế hoạch hoạt động Quý I năm 2022.
 
IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (không có)
V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (không có)
1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.
BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP
TT Tên tổ chức, cá nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: