111 222 333

Thành tích đạt được

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
cơ quan ban hành quyết định
2010 Giấy khen Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND huyện Yên Thế “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất”
2011 Bằng khen Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang “Đã có đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang”  
2014 Bằng khen Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang “Đã có thành tích xuất sắc về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
2015 Bằng khen Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang “Đã có đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang”
2015 Giấy khen Quyết định 532/QĐ-TCLC-VP ngày 03/12/2015 của Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam thưởng Cty "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 2011-2015"
2015 Bằng khen Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh; "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tỉnh Bắc Giang năm 2015"
2017 Giấy khen Quyết định số 243/QĐ-CĐN ngày 08/12/2017 của Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017"
2017 Bằng khen  Quyết định số 213/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT "Đã có thành tihcs xuất sắc trong phong trào thi đua ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2017, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn"