111 222 333

Nguyên tắc 3

Nguyên tắc 3
·           Nguyên tắc 3: Các quyền của người bản địa Các quyền hợp pháp và truyền thống của người bản địa về sở hữu sở dụng và quản lý đất, tài nguyên được công nhận và tôn trọng ..