111 222 333

Nguyên tắc 4

Nguyên tắc 4
Nguyên tắc 4: Các quan hệ cộng đồng và các quyền của công nhân lâm nghiệp Các hoạt động quản lý rừng sẽ duy trì hoặc cải thiện vị thế kinh tế và xã hội của công nhân lâm nghiệp và cộng đồng trong dài hạn.   ..