111 222 333

Nguyên tắc 5

Nguyên tắc 5
·           Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng Thực hành quản lý rừng sẽ khuyến khích sử dụng hiệu quả các loại lâm sản, các dịch vụ rừng nhằm đảm bảo lợi ích về kinh tế và các lợi ích to lớn về môi trường và xã hội. ..