111 222 333

Tài liệu

Chỉ thị 11/2016/CT-TTg về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội
Chỉ thị 11 về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lýcông tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng. http://lamnghiepyenthe.com/download/Chithi11TTg2016tangcuongquanlydatlamtruong.pdf ..
CV/326/TTg-ĐMDN
Về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang. http://lamnghiepyenthe.com/download/CV326 TTg2016sapxepdoimoicongtylamnghiep.pdf .7eee6149cae297e2a4339d5933083548 ..
CV108/2016/UBND-NN
Về việc thực hiện đảm bảo ổn định việc sản xuất kinh doanh tại các Công ty lâm nghệp. http://lamnghiepyenthe.com/download/CVcua UBNDtinhchidaoondinhSXKDcacCongtylamnghiep. pdf.4da918473c943b55ce14a771d821ceda ..
NGHỊ QUYẾT 112/2015/QH13 ngày 27/01/2015 VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH DO CÁC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP, CÔNG TY LÂM NGHIỆP, BAN QUẢN LÝ RỪNG VÀ CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÁC SỬ DỤNG
QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Nghị quyết số: 112/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH DO CÁC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP, CÔNG TY LÂM NGHIỆP, BAN QU..
Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005
CHÍNH PHỦ Số: 135/2005/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005                           ..
Quy chế làm việc của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thê
Quy chế làm việc của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thê http://lamnghiepyenthe.com/download/Quychelamv ieccuaCty.pdf.0e2d6a85cfed2dafb8e862ec560f50ae ..
Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
QUYẾT ĐỊNH Số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005   Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ------------------------   BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN             Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyề..
Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế
Quyết định chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Lâm nghiệp Yên Thế thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế http://lamnghiepyenthe.com/download/Qdchuyencty thanhctyTNHHMTV.pdf.8112802 1e68e40e1a4998b1f3dc88f49 ..
TT44/2015/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNNN MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. http://lamnghiepyenthe.com/download/ TT44giaiquyetlaodongdoidu.pdf.9bcb dc8cd9a643aa93f566083081a2af ..
TT51/2015/TT-BTC
Thông tư hướng dân về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nângcao hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp. http://lamnghiepyenthe.com/download/ TT51BTChuongdanxulytaichinhchuyendoiDN .pdf.4e2f37090fd67865de5ab562e8f8640b ..
TƯ VẤN KINH TẾ TRANG TRẠI LÂM NGHIỆP CHO NGƯỜI DÂN
TƯ VẤN KINH TẾ TRANG TRẠI LÂM NGHIỆP CHO ÔNG LĂNG VĨNH HIỀN Ở BẢN RÁC PHE - XàVÂN SƠN - HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG   Ngày 02/8/2018, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế nhận được thư của ông Lăng Vĩnh Hiền ở bản Rác Phe xã Vân Sơn huyện Sơn Động. Nội dung thư muốn hợp tác với công ty phát triển trang trại lâm nghiệp tổng hợp và đề xuất gây trồng..
Văn bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học
Văn bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học lâm nghiệp giữa Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế http://lamnghiepyenthe.com/download/van banhopthoathuan.pdf.46a5d21180753e 15b62fef03b09d6ba1 ..