111 222 333

Chính sách pháp luật

Chỉ thị 11/2016/CT-TTg về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội
Chỉ thị 11 về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lýcông tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng. http://lamnghiepyenthe.com/download/Chithi11TTg2016tangcuongquanlydatlamtruong.pdf ..
CV/326/TTg-ĐMDN
Về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang. http://lamnghiepyenthe.com/download/CV326 TTg2016sapxepdoimoicongtylamnghiep.pdf .7eee6149cae297e2a4339d5933083548 ..
CV108/2016/UBND-NN
Về việc thực hiện đảm bảo ổn định việc sản xuất kinh doanh tại các Công ty lâm nghệp. http://lamnghiepyenthe.com/download/CVcua UBNDtinhchidaoondinhSXKDcacCongtylamnghiep. pdf.4da918473c943b55ce14a771d821ceda ..
Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung các văn bản về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng
Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung các văn bản về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng    Ngày 10/4/2018 Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung các văn bản về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng tại Văn phòng Công ty   &nb..
NGHỊ QUYẾT 112/2015/QH13 ngày 27/01/2015 VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH DO CÁC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP, CÔNG TY LÂM NGHIỆP, BAN QUẢN LÝ RỪNG VÀ CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÁC SỬ DỤNG
QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Nghị quyết số: 112/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH DO CÁC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP, CÔNG TY LÂM NGHIỆP, BAN QU..
Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005
CHÍNH PHỦ Số: 135/2005/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005                           ..
TT44/2015/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNNN MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. http://lamnghiepyenthe.com/download/ TT44giaiquyetlaodongdoidu.pdf.9bcb dc8cd9a643aa93f566083081a2af ..
TT51/2015/TT-BTC
Thông tư hướng dân về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nângcao hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp. http://lamnghiepyenthe.com/download/ TT51BTChuongdanxulytaichinhchuyendoiDN .pdf.4e2f37090fd67865de5ab562e8f8640b ..