111 222 333

Nghiên cứu ứng dụng

Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
QUYẾT ĐỊNH Số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005   Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ------------------------   BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN             Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyề..
TƯ VẤN KINH TẾ TRANG TRẠI LÂM NGHIỆP CHO NGƯỜI DÂN
TƯ VẤN KINH TẾ TRANG TRẠI LÂM NGHIỆP CHO ÔNG LĂNG VĨNH HIỀN Ở BẢN RÁC PHE - XàVÂN SƠN - HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG   Ngày 02/8/2018, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế nhận được thư của ông Lăng Vĩnh Hiền ở bản Rác Phe xã Vân Sơn huyện Sơn Động. Nội dung thư muốn hợp tác với công ty phát triển trang trại lâm nghiệp tổng hợp và đề xuất gây trồng..
Quyết định công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp 2016
File đính kèm: http://lamnghiepyenthe.com/download/ QDcongnhanvuoncaytronglamnghiep.pdf. ba04875ada53b7f233110453da19de4a http://lamnghiepyenthe.com/download/QDcongnhanvuoncay tronglamnghiep.pdf.ba04875ada53b7f233110453da19de4a   ..
ĐOÀN CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG THEO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM - NĂM 2017
         Năm 2017 Hội đồng quản lý rừng thế giới - FSC đã tổ chức đánh giá các hoạt động trong công tác quản lý rừng tại Công ty theo định kỳ hàng năm - năm 2017. Nhìn chung rừng của Công ty được quản lý bảo vệ tương đối tốt theo nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế, được các chuyên gia Hội đồng quản lý rừng thế giới - FSC đánh giá cao. Công tác quản lý rừng b..