111 222 333

Quản lý giao dịch kinh doanh

Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005
CHÍNH PHỦ Số: 135/2005/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005                           ..
TƯ VẤN KINH TẾ TRANG TRẠI LÂM NGHIỆP CHO NGƯỜI DÂN
TƯ VẤN KINH TẾ TRANG TRẠI LÂM NGHIỆP CHO ÔNG LĂNG VĨNH HIỀN Ở BẢN RÁC PHE - XàVÂN SƠN - HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG   Ngày 02/8/2018, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế nhận được thư của ông Lăng Vĩnh Hiền ở bản Rác Phe xã Vân Sơn huyện Sơn Động. Nội dung thư muốn hợp tác với công ty phát triển trang trại lâm nghiệp tổng hợp và đề xuất gây trồng..
Văn bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học
Văn bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học lâm nghiệp giữa Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế http://lamnghiepyenthe.com/download/van banhopthoathuan.pdf.46a5d21180753e 15b62fef03b09d6ba1 ..