111 222 333

Quy trình, quy phạm kỹ thuật

Kỹ thuật tạo rừng trồng bạch đàn và keo mật độ 1.333 cây-ha
BIỂU 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG NĂM 2015 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ RỪNG SẢN XUẤT KHOÁN THEO CÔNG ĐOẠN Loài cây trồng: Bạch đàn, Keo – Mật độ 1.333 cây/ha     Stt Biện pháp kỹ thuật Nội dung kỹ thuật 1 Xử lý thực bì   a Phương thức ..
Kỹ thuật tạo rừng trồng keo mật độ 1.600 cây-ha
BIỂU 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG NĂM 2015 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ RỪNG SẢN XUẤT KHOÁN THEO CÔNG ĐOẠN Loài cây trồng: Keo – Mật độ 1.600 cây/ha   Stt Biện pháp kỹ thuật Nội dung kỹ thuật 1 Xử lý thực bì   a Phương thức Phát, đốt dọn sạch ..
Kỹ thuật tạo rừng tái sinh chồi
THIẾT KẾ KỸ THUẬT TẠO CHỒI, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RỪNG NĂM 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ Loài cây tạo chồi: Bạch đàn.   Stt Biện pháp kỹ thuật Nội dung kỹ thuật 1 Xử lý thực bì   a Phương thức Phát, đốt dọn sạch 100% diện tích thi công. Chiều cao gốc..
Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
QUYẾT ĐỊNH Số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005   Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ------------------------   BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN             Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyề..
Quy trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh Bạch đàn
TIÊU CHUẨN NGÀNH 04-TCN-26-2001 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2379/QĐ-BNN-KHCN, ngày 31/5/2001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT   QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG THÂM CANH BẠCH ĐÀN Eucalyptus urophylla BẰNG CÁC DÒNG VÔ TÍNH CHỌN LỌC   Chương I ĐIỀU KHOẢN CHUNG   Điều 1. Quy trình này quy định những biện pháp kỹ thuật áp dụng cho trồng rừng thâm canh bạch đàn E. urop..
Quy trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây bạch đàn (EUCALYPTUS UROPHYLLA )
Quy trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây bạch đàn (EUCALYPTUS UROPHYLLA ) cung cấp nguyên liệu giấy http://lamnghiepyenthe.com/download/Quytrin htrongrungviengiay%20(1).pdf. ..
TƯ VẤN KINH TẾ TRANG TRẠI LÂM NGHIỆP CHO NGƯỜI DÂN
TƯ VẤN KINH TẾ TRANG TRẠI LÂM NGHIỆP CHO ÔNG LĂNG VĨNH HIỀN Ở BẢN RÁC PHE - XàVÂN SƠN - HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG   Ngày 02/8/2018, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế nhận được thư của ông Lăng Vĩnh Hiền ở bản Rác Phe xã Vân Sơn huyện Sơn Động. Nội dung thư muốn hợp tác với công ty phát triển trang trại lâm nghiệp tổng hợp và đề xuất gây trồng..