111 222 333

Văn bản khác

Quy chế làm việc của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thê
Quy chế làm việc của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thê http://lamnghiepyenthe.com/download/Quychelamv ieccuaCty.pdf.0e2d6a85cfed2dafb8e862ec560f50ae ..
Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế
Quyết định chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Lâm nghiệp Yên Thế thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế http://lamnghiepyenthe.com/download/Qdchuyencty thanhctyTNHHMTV.pdf.8112802 1e68e40e1a4998b1f3dc88f49 ..
ĐOÀN CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG THEO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM - NĂM 2017
         Năm 2017 Hội đồng quản lý rừng thế giới - FSC đã tổ chức đánh giá các hoạt động trong công tác quản lý rừng tại Công ty theo định kỳ hàng năm - năm 2017. Nhìn chung rừng của Công ty được quản lý bảo vệ tương đối tốt theo nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế, được các chuyên gia Hội đồng quản lý rừng thế giới - FSC đánh giá cao. Công tác quản lý rừng b..